Dracula Icon

Fluent Terminal

Dracula Theme for Fluent Terminal